6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan ETİLİ SERAMİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. (“ETİLİ SERAMİK”) ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Etili Seramik tarafından sağlanan hizmet ve Etili Seramik ’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Etili Seramik birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. İnternet sayfamızı kullandığınızda, Etili Seramik ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Etili Seramik tarafından;
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
• Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
• Etili Seramik ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
• Etili Seramik ’ın kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
• Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
• Hizmet ve tekliflerin sunulması,
• Etili Seramik ’ın ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
• İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
• Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşterilere ve Ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
• Etili Seramik ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
• Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
• Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
• Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
• Hukuk işlerinin takibi,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.
Kişisel verileriniz, Etili Seramik tarafından farklı yollardan (Etili Seramik merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, ve benzeri elektronik işlem platformları, akaryakıt istasyonları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Etili Seramik ’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, aşağıda yer alan amaçlarla;
• Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
• Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
• Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
• İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Etili Seramik yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Etili Seramik ’a iletmeniz durumunda, Etili Seramik ’a talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Etili Seramik ’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
• Etili Seramik ’ın veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
• Etili Seramik nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
• Etili Seramik nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
• Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin Etili Seramik nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Etili Seramik tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler)le Şirketimize iletebilirsiniz
• Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.etiliseramik.com.tr adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak doldurarak;
Alternatif olarak dilerseniz,
• Başvurunuzu yazılı olarak ve Islak imzalı bir nüshasını “Etili Köyü- ÇAN ÇANAKKALE” adresine şahsen elden teslim edebilir,
• Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
• Başvurunuzu kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte [email protected] adresine veya güvenli elektronik posta ile [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.
Değişiklikler Etili Seramik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.